Algemene voorwaarden

17 Juli 2019
V1.0
@70737d32ad275907827d5507bc7bb24154e4ea03

Definities

Overeenkomst: de offerte, de algemene voorwaarden en alle andere bijgevoegde documenten. Project: de opgegeven projectscope en de resultaten die opgeleverd moeten worden namens de ondertekende offerte.

Services: alle diensten en het werkproduct die door Absolum aan de cliënt worden geleverd zoals beschreven en die verder worden gedefinieerd in de overeenkomst.

Eindresultaat: de definitieve versies van alle documenten geleverd door Absolum en geaccepteerd door de cliënt.

Resultaten: de diensten en documenten die in het de overeenkomst worden gespecificeerd en door Absolum aan de cliënt worden geleverd

Client content: alle materialen, schriften, foto’s en creatief content dat de cliënt heeft aangeleverd om de resultaten te kunnen realiseren.

Materialen van derden: eigendomsrechtelijk materiaal van derden dat is opgenomen in het eindresultaat, inclusief maar niet beperkt tot stock fotografie of illustratie.

Tools: alle ontwerp gereedschappen die door Absolum zijn ontwikkeld en/of gebruikt bij het uitvoeren van het project, inclusief reeds bestaande en nieuw ontwikkelde software, waaronder broncode, Web authoring tools, lettertypen en applicatie tools, samen met andere software of andere uitvindingen, of niet octrooieerbare, en algemene niet-auteursrechtelijke concepten zoals website ontwerp, architectuur, layout, navigatie- en functionele elementen.

Projecttarief: het afgesproken tarief dat staat vermeld op de overeenkomst.

Services

Absolum of derden voeren de diensten uit die zijn vermeld in de overeenkomst.

Voorstel

Voorstel De voorwaarden van deze overeenkomst verlopen dertig dagen na verstrekking aan de cliënt. Als deze overeenkomst afloopt, kan Absolum de overeenkomst wijzigen en opnieuw aan cliënt verstrekken.

Compensaties

Vergoedingen: de cliënt gaat ermee akkoord Absolum te betalen voor de vergoedingen die zijn vermeld in de overeenkomst, inclusief alle belastingen.

Kosten: de opdrachtgever betaalt Absolum ’s uitgaven met betrekking tot het project, inclusief maar niet beperkt tot:
(a) Incidentele en contante uitgaven tegen kostprijs plus standaard markeringen van ontwerpers met vijftien procent; (b) Reisvergoeding anders dan normaal woon-werkverkeer, op vijfenvijftig (0,45) eurocent per kilometer; (c) Reiskosten, anders dan normaal woon-werkverkeer, maar inclusief vliegtickets en huurauto's, met goedkeuring van de cliënt.

Bijkomende kosten: prijzen in het projectvoorstel omvatten alleen ontwerp-kosten. Alle andere kosten, zoals hosting, kunst licenties, fotografie, domein aankoop worden aan de cliënt in rekening gebracht.

Hosting eindresultaat: Absolum organiseert het eindresultaat op een interne-domein terwijl het project in aanbouw is. Als de definitieve resultaten niet zijn voltooid op de oplever datum die in de overeenkomst wordt vermeld en de vertraging niet wordt veroorzaakt door Absolum, stemt de cliënt ermee in Absolum vijfenveertig euro per maand te betalen voor hosting totdat het eindresultaat is verplaatst naar een andere hosting partij.

Betaling

Betalingsschema: de betaling is verschuldigd wanneer Absolum het project volledig of naar afstemming met de cliënt heeft voltooid.

Facturen: Alle facturen zijn betaalbaar binnen veertien dagen na ontvangst. Facturen vermelden eventuele uitgaven en extra kosten, mocht de cliënt het niet eens zijn met de factuur is het wel nog verplicht om de fractuur binnen de veertien dagen te betalen alle kosten die verkeerd gefactureerd zijn worden binnen eenentwintig dagen geretourneerd.

Betalingen

Voorschot: Absolum mag een voorschot aanvragen, mocht het project niet doorgaan dan mag Absolum het voorschot houden, dit is als compensatie tegen de dan al gewerkte uren.

Late betaling: een maandelijkse servicetoeslag van 1,5 procent, is verschuldigd over alle openstaande saldi.

Het crediteren van late betalingen: betalingen worden eerst bijgeschreven op te late betalingen en vervolgens op onbetaalde saldi.

Incassokosten: de cliënt betaalt alle incassokosten of juridische kosten die zijn veroorzaakt door te late betalingen.

Inhouding levering: Absolum kan de levering en eigendomsoverdracht van lopende werken weigeren als de rekeningen niet actueel zijn of als achterstallige facturen niet volledig worden betaald.

Roerende Licentie: Alle subsidies voor het gebruik van of het eigendom van intellectuele eigendomsrechten onder deze overeenkomst zijn afhankelijk van volledige betaling, inclusief alle openstaande kosten van andere projecten en/of services geleverd door Absolum en derden.

Veranderingen

Verandering Aanvraag: Als Cliënt de reikwijdte van het werk wil wijzigen na acceptatie van deze overeenkomst, dient de cliënt Absolum een ​​schriftelijke wijziging order toe te sturen waarin de gevraagde wijzigingen gedetailleerd worden beschreven. Binnen vijf dagen na ontvangst van een wijziging order, zal Absolum reageren met een verklaring waarin beschikbaar wordt gesteld, extra kosten, wijzigingen in leveringsdatums en eventuele wijzigingen in de overeenkomst. Absolum zal elke wijziging order evalueren volgens het projecttarief en de kosten.

Grote wijziging: Als de verzoeken van de cliënt op of bijna tien (10%) procent van de tijd zijn die nodig is om de resultaten te produceren, of de waarde van het bereik van de services, heeft Absolum het recht om een ​​nieuw en afzonderlijk voorstel bij de cliënt in te dienen voor schriftelijke goedkeuring. Absolum zal pas aan de herziene services beginnen als hij een volledig ondertekend herzien voorstel en eventuele extra kosten ontvangt.

Kleine wijziging: als de cliënt verzoeken geen belangrijke wijzigingen zijn, wordt de cliënt op basis van tijd en materialen gefactureerd tegen Absolum uurtarief van vijftig euro per uur. Dergelijke heffingen komen bovenop al het andere bedrag dat krachtens deze Overeenkomst verschuldigd is, ondanks het vastgestelde maximumbedrag, de contractprijs of de definitieve prijs. Absolum kan elk afleveringsschema of elke leveringstermijn in de Overeenkomst verlengen of wijzigen, indien dergelijke wijzigingen dit vereisen.

Vertragingen

Absolum ‘s vertragingen: Absolum zal alle redelijke inspanningen doen om de project scope en het tijdschema van de planning te halen. Absolum kan de vervaldatum van een overeenkomst verlengen door een schriftelijke kennisgeving aan de cliënt. Het totaal van alle extensies mag de negentig dagen niet overschrijden.

Vertragingen van cliënten: cliënt zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om de benodigde informatie, materialen en goedkeuringen te verstrekken. Elke vertraging door de cliënt zal resulteren in een dagelijkse verlenging van de vervaldatum voor de overeenkomst, deze vertragingen zullen niet worden meegenomen in de berekening voor maximale extensies van Absolum ‘s vertragingen.

Algemene vertragingen: Elke veroorzaakte vertraging kan omstandigheden zijn die redelijkerwijs buiten de macht van de partijen liggen en zal niet als een overtreding worden beschouwd en zal resulteren in een dagelijkse verlenging van elke verschuldigde prestatie. Elke partij zal redelijke inspanningen doen om de andere partij schriftelijk op de hoogte te brengen van een vertraging. Voorwaarden buiten de redelijke controle van de partijen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, natuurrampen, regeringsdaden na de datum van overeenkomst, stroomuitval, brand, overstromingen, overmacht, arbeidsconflicten, oproeren, oorlogshandelingen, terrorisme en epidemieën.

Evaluatie en acceptatie

Testen: Absolum zal de resultaten testen en corrigeren met commercieel redelijke inspanningen alvorens het eindresultaat aan de cliënt te leveren.

Goedkeuringsperiode: de cliënt dient Absolum binnen vijf werkdagen na ontvangst van elk resultaat schriftelijk op de hoogte te stellen van enige niet-naleving van de specificatie van het projectvoorstel of van enige andere bezwaren, correcties of wijzigingen die nodig zijn. Absolum zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de cliënt het herzien resultaat aan de cliënt leveren. De cliënt moet binnen vijf werkdagen na ontvangst van een gereviseerd resultaat de gecorrigeerde versie goedkeuren of verdere wijzigingen aanbrengen. Indien na drie correcties door Absolum de cliënt vindt dat het resultaat niet acceptabel is, kan de cliënt deze overeenkomst beëindigen met inachtneming van de beëindiging clausules van deze overeenkomst. Als de cliënt geen goedkeuring of opmerkingen heeft tijdens een goedkeuringsperiode, worden die resultaten als goedgekeurd beschouwd en geaccepteerd. Alle bezwaren, correcties en wijzigingen zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

Verantwoordelijkheden

De cliënt erkent dat hij verantwoordelijk is voor het op een redelijke en tijdige manier uitvoeren van het volgende: (a) Client content leveren in een vorm die geschikt is voor gebruik in de resultaten zonder verdere voorbereiding door Absolum, tenzij anders aangegeven in de overeenkomst; (b) Proeflezen alle resultaten. Voor de cliënt worden de kosten in rekening gebracht voor het corrigeren van fouten na acceptatie van een resultaat; (c) Neemt beslissingen met betrekking tot andere partijen.

Accreditatie en promotie

Auteursrecht: Absolum heeft het recht om, als een hyperlink of anderszins, auteursrecht te plaatsen in de vorm, grootte en locatie zoals Absolum dient, in samenspraak met de cliënt. Promotie: Absolum behoudt zich het recht voor om de resultaten te reproduceren, te publiceren en weer te geven in de portfolio's en websites van Absolum, in galerijen, design periodes en andere media of tentoonstellingen met als doel erkenning van creatieve uitmuntendheid of professionele vooruitgang, en te worden gecrediteerd met auteurschap van de resultaten in verband met dergelijk gebruik.

Promotionele goedkeuring: elke partij, op voorwaarde van de redelijke goedkeuring van de ander, kan haar rol in het project beschrijven op haar website en in ander promotie- en marketing materiaal en, indien niet uitdrukkelijk hiertegen bezwaar maken, een link opnemen naar de website van de andere partij.

Vertrouwelijke informatie

"Vertrouwelijke informatie" van de cliënt bevat informatie waarvan Absolum redelijkerwijs zou moeten aannemen dat deze vertrouwelijk is. De "Vertrouwelijke informatie" van Absolum omvat de broncode van alle Tools. Alle materiaal dat door beide partijen als vertrouwelijk wordt beschouwd, wordt als vertrouwelijk aangemerkt. Vertrouwelijke informatie zal niet worden bekendgemaakt aan derden en zal alleen worden gebruikt indien nodig om deze overeenkomst uit te voeren. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die al bekend is bij de ontvanger, wordt openbaar bekend buiten de schuld van de ontvanger of wordt ontvangen van een derde partij zonder een beperking op openbaarmaking.

Relatie tussen de partijen

Onafhankelijke aannemer: Absolum is een onafhankelijke aannemer. Absolum zal naar eigen goeddunken bepalen op welke manier en op welke manier de services worden uitgevoerd. Geen enkele relatie met een agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgever is bedoeld of gecreëerd door deze overeenkomst. Geen van de partijen is gerechtigd om op te treden als agent of de andere partij te binden, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst. Absolum en de resultaten opgesteld door Absolum worden niet beschouwd als een werk voor huur zoals gedefinieerd in de auteursrechtwetgeving. Alle rechten die aan de cliënt worden verleend zijn contractueel van aard en worden uitdrukkelijk bepaald door deze overeenkomst.

Consultaties: Absolum mag derden als onafhankelijke contractanten gebruiken in verband met de services. Absolum blijft volledig verantwoordelijk voor de naleving door derden van deze overeenkomst.

Geen exclusiviteit: Deze overeenkomst creëert geen exclusieve relatie tussen de partijen. Het staat de cliënt vrij om anderen in te schakelen om diensten van dezelfde of vergelijkbare aard als die van Absolum uit te voeren en Absolum heeft het recht om ontwerpdiensten aan te bieden en aan anderen te leveren, om andere cliënten te werven en op andere manieren reclame te maken voor de diensten die Absolum aanbiedt.

Representatie en garantie

Door de cliënt: de cliënt verklaart en garandeert aan Absolum dat: (a) Voor zover de cliënt weet, het gebruik van de materialen van derden geen inbreuk maakt op de rechten van een derde partij; (b) de cliënt dient zich te houden aan de voorwaarden en bepalingen van eventuele licentieovereenkomsten die gelden voor het gebruik van materialen van derden; (c) de cliënt verkrijgt alle nodige en passende rechten en licenties om Absolum een ​​licentie te verlenen voor het gebruik van materialen van derden.

Door Absolum: Absolum vertegenwoordigt en waarborgt aan de cliënt dat: (a) Absolum de in de overeenkomst geïdentificeerde diensten op een professionele en vakbekwame manier zal leveren; (b) Absolum zal alle nodige rechten, titels en belangen in en aan het eindresultaat, inclusief Absolum Tools, voldoende waarborgen voor Absolum om de intellectuele eigendomsrechten te verlenen die in deze overeenkomst worden geboden; (c) Voor zover Absolum weet, zullen de resultaten de rechten van derden niet schenden; (d) Als de cliënt of derden de resultaten wijzigen of de resultaten gebruiken buiten het bereik of doel van deze overeenkomst, zijn alle verklaringen en garanties van Absolum ongeldig.

met uitzondering van de uitdrukkelijke verklaringen en garanties die in deze overeenkomst worden vermeld, geeft absoluut geen enkele garantie. absolum wijst expliciet alle andere garanties af, noch expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of het voldoen aan wetten of regeringsregels of -regels die van toepassing zijn op het project.

Vrijwaring en aansprakelijkheid

Door cliënt: de cliënt vrijwaart Absolum voor alle schadevergoedingen, aansprakelijkheden, kosten, verliezen, kosten of advocatenhonoraria die voortvloeien uit enige claim, eis of actie van een derde partij die voortvloeit uit een inbreuk op de verantwoordelijkheden of verplichtingen van de cliënt, vertegenwoordigingen of garanties onder deze overeenkomst. Absolum zal de cliënt onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van enige claim of rechtszaak van derden. De cliënt heeft het recht om de verdediging en eventuele schikking van een dergelijke claim of rechtszaak volledig te controleren.

Door de ontwikkelaar: in het geval van een rechtszaak of procedure op basis van een claim dat de resultaten de intellectuele eigendomsrechten van de derde schendt en er wordt vastgesteld dat een dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, kan Absolum op eigen kosten alle inbreukmakende inhoud vervangen door -infarct erende inhoud.

Beperking van aansprakelijkheid: de diensten en het werkproduct van absolum worden verkocht "in de huidige staat", in alle omstandigheden, de maximale aansprakelijkheid van absolum, haar directeuren, officieren, werknemers, consulenten en partners, aan de cliënt voor schade voor enige en alle oorzaken en het maximale rechtsmiddel van de cliënt zijn, ongeacht de vorm van actie, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins, beperkt tot de nettowinst van absolum. absolum is in geen geval aansprakelijk voor verloren data of inhoud, winstderving, bedrijfsonderbreking of voor indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade, exemplaire of strafrechtelijke schade als gevolg van of met betrekking tot de materialen of de diensten verstrekt door absolum, zelfs als absolum is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade, en niettegenstaande het ontbreken van essentiële doeleinden van enige beperkte verhaalsmogelijkheid.

Termijn en beëindiging

Duur: deze overeenkomst begint wanneer beide partijen ondertekenen en zullen doorgaan totdat het project compleet afgeleverd is, of totdat de overeenkomst is beëindigd.

Beëindiging vanwege een van de redenen: beide partijen kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen, op veertien dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving als de andere partij niet voldoet aan haar materiële verantwoordelijkheden of verplichtingen onder deze overeenkomst en deze schending niet op die veertien dagelijkse termijn verhelpt.

Beëindiging wegens insolventie: elke partij kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen, mits de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gebracht, indien de andere partij ophoudt met het normale verloop van haar activiteiten; doet een opdracht ten behoeve van schuldeisers; wordt geliquideerd of anderszins opgelost; wordt insolvent; een faillissementsaanvraag indienen; of een ontvanger, bewindvoerder of bewaarder wordt ervoor aangesteld.

Beëindiging door wederzijdse overeenkomst: deze overeenkomst kan worden beëindigd door de wederzijdse instemming van de partijen.

Beëindiging voor gemak: elke partij kan deze overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen op veertien dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Indien de cliënt de overeenkomst op grond van deze sectie beëindigt, zal Absolum, naar eigen goeddunken van cliënt, alle werkzaamheden voltooien die zijn toegewezen of gepland tijdens de opzegtermijn in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

Opzeggingsvergoedingen: In geval van beëindiging betaalt de cliënt aan Absolum voor de services die zijn uitgevoerd tot en met de datum van beëindiging ten bedrage van een evenredig deel van de verschuldigde vergoedingen. De cliënt zal alle kosten, vergoedingen en additionele kosten betalen die zijn gemaakt door en tot de datum van beëindiging.

Intellectuele eigendom: als de cliënt opzegt en de volledige betaling van de vergoeding ontvangt, verleent Absolum het recht en de titel van de cliënt zoals bepaald in deze overeenkomst met betrekking tot die resultaten en materialen die door de cliënt zijn verstrekt en geaccepteerd vanaf de datum van beëindiging.

Vertrouwelijke informatie: bij het aflopen of beëindigen van deze overeenkomst:

(a) elke partij zal de vertrouwelijke informatie van de andere partij teruggeven of op verzoek van de onthullende partij vernietigen, en

(b) alle rechten en plichten met betrekking tot vertrouwelijke informatie blijven bestaan.

Rechten eindresultaat

Licentie: Absolum verleent aan de cliënt een niet-exclusieve, eeuwigdurende en wereldwijde licentie om het eindresultaat te gebruiken en weer te geven in overeenstemming met deze overeenkomst. De aan opdrachtgever verleende rechten gelden alleen voor gebruik van het eindresultaat in de oorspronkelijke vorm. De cliënt mag niet wijzigen, afgeleide werken maken of delen van het eindresultaat extraheren.

Liquidatie voor gebruik zonder licentie: aanvullend gebruik van de opgegeven bestanden door de cliënt buiten het kader van de hierboven verleende licentie vereist extra kosten. Absolum heeft recht op een verdere vergoeding gelijk aan vijftig procent van het totale oorspronkelijke projectbedrag, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door beide partijen. In geval van niet-betaling heeft Absolum het recht om alle rechtsmiddelen en billijkheid te gebruiken.

Rechten tot resultaten

Client content: is het exclusieve eigendom van de cliënt. De cliënt verleent Absolum een ​​niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor gebruik, reproductie, wijziging, weergave en publicatie van de inhoud van de cliënt, uitsluitend in verband met de uitvoering van het project door Absolum en het beperkte promotionele gebruik van de geleverde producten zoals toegestaan ​​in deze overeenkomst.

Voorlopige werken: Absolum behoudt alle rechten op en voor alle voorlopige werken. De cliënt zal alle voorlopige werken aan Absolum retourneren binnen dertig dagen na voltooiing of beëindiging van deze overeenkomst.

Tools: Alle tools zijn en blijven het exclusieve eigendom van Absolum. Absolum verleent de cliënt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om de Absolum tools uitsluitend te gebruiken voor zover noodzakelijk met het eindresultaat voor het project.

Support Service

Geen aanpassingen: absolum voorziet geen garantieperiode of onderhoudsperiode als er buiten normale omstandigheden aanpassingen zijn gemaakt aan het eindresultaat.

Garantieperiode: gedurende de eerste twaalf maanden na het verstrijken van deze overeenkomst zal Absolum maximaal vijf uur ondersteuningsdiensten leveren zonder extra kosten voor de cliënt. Ondersteunende services betekent commercieel redelijke technische ondersteuning en assistentie om de resultaten te onderhouden en bij te werken, inclusief het corrigeren van eventuele fouten of gebreken. Verzoeken om extra ondersteuning worden gefactureerd op basis van tijd en materialen tegen het projecttarief van Absolum.

Onderhoudsperiode: na afloop van de garantietermijn en naar goeddunken van de cliënt, zal Absolum de volgende drie maanden ondersteuningsdiensten leveren tegen het projecttarief van Absolum, na deze drie maanden heeft Absolum het recht om een nieuw tarief te zetten.

Geen verbeteringen: de services in de garantieperiode en de onderhoudsperiode omvatten geen verbeteringen aan het project of andere services die buiten het bereik van het voorstel vallen.

Verbeteringen

Gedurende de onderhoudsperiode kan de cliënt vragen dat Absolum verbeteringen aan de resultaten ontwikkelt. Absolum zal commercieel redelijke inspanningen leveren om prioriteit te geven aan de middelen van Absolum om dergelijke verbeteringen aan te brengen. De cliënt begrijpt dat Absolum mogelijk bestaande verplichtingen heeft die de gevraagde verbeteringen kunnen vertragen. Absolum zal ervoor zorgen dat alle verbeteringen op tijd- en materiaal basis worden verstrekt tegen het projecttarief van Absolum.

Wijzigingen: Wijziging van eventuele resultaten is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Absolum. Absolum krijgt de eerste mogelijkheid om de nodige wijzigingen aan te brengen. Ongeautoriseerde wijzigingen vormen een extra gebruik en worden dienovereenkomstig in rekening gebracht.

Geschillenbeslechting

Onderhandeling: Partijen komen overeen om te proberen een geschil op te lossen door onderhandeling tussen de partijen.

Arbitrage/Mediation: Als partijen het geschil niet door onderhandelingen kunnen oplossen, kan elke partij bemiddeling en/of bindende arbitrage starten op een forum dat door de partijen onderling is overeengekomen.

Geschillen: in alle andere omstandigheden, stemmen de partijen specifiek in met de plaatselijke, staats- en federale rechtbanken in Nederland. De partijen zien af ​​van de jurisdictie of wraak die ter beschikking staat en verdere toestemming voor betekening of kennisgeving per post.

Procedurekosten: de winnende partij heeft het recht om de honoraria en kosten van de advocaat terug te vorderen in geschillen die worden beslecht door middel van bindende arbitrage of rechtszaken.

Algemeen

Wijziging/Afstand: wijzigingen in deze overeenkomst moeten schriftelijk zijn en door beide partijen worden ondertekend. Het niet-nakomen door een partij van enig recht of het trachten om een ​​inbreuk op deze overeenkomst te herstellen, zal niet worden opgevat als een afstand van dergelijke rechten, noch zal een verklaring van afstand door beide partijen in een of meer gevallen worden opgevat als een voortdurende afstandsverklaring of als een verklaring van afstand van enige andere schending.

Mededelingen: alle kennisgevingen onder deze overeenkomst zullen schriftelijk worden gedaan door:
(a) Fax, E-mail, Brief of WhatsApp met ontvangstbevestiging;
(b) Gecertificeerde of aangetekende zendingen, met een verzoek om ontvangstbevestiging. Kennisgeving wordt van kracht na ontvangst, of in het geval van e-mail of fax, bij ontvangstbevestiging.

Geen toewijzing: rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst mogen niet worden overgedragen, overgedragen of bezwaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Toepasselijk recht: op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Scheidbaarheid: als enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijft de rest van deze overeenkomst volledig van kracht en van kracht. Waar mogelijk moet de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zodanig worden geïnterpreteerd dat deze effectief en geldig is volgens de toepasselijke wetgeving.

Volledige overeenkomst: deze overeenkomst is de volledige kennis van de partijen en vervangt alle eerdere afspraken en documenten met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.

Wijzigen

Recht: Absolum behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze algemene voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Bekendmaking: Absolum zal alle huidige klanten bekend maken van de nieuwe algemene voorwaarden, voor de projecten die lopen gelden de algemene voorwaarden die op datum van ondertekening de meeste recente waren.

Oudere revisies: oudere versies van de algemene voorwaarden zijn op te vragen bij Absolum.